ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลระวิง มีวิถีชีวิตแบบสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ปฎิบัติตนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อยู่ร่วมกันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคี มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำบุญหรือประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา
 
 
ประชากรในตำบลระวิง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง ได้แก่
 
วัดยางลาด หมู่ที่ 1
วัดป่าเขาวงพระจันทร์ หมู่ที่ 6
 
วัดโบสถ์โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1
วัดห้วยทรายเทพนิมิตร หมู่ที่ 7
 
วัดวังขอน หมู่ที่ 2
สำนักสงฆ์ซับจำปาจันทราวาส หมู่ที่ 7
 
วัดป่าห้วยไร่ หมู่ที่ 3
วัดถ้ำเขาตูม หมู่ที่ 8
 
วัดระวิง หมู่ที่ 4
วัดถ้ำคูหาบรรพต หมู่ที่ 8
 
สำนักสงฆ์นาล้อม หมู่ที่ 4
วัดหนองจอก หมู่ที่ 9
 
วัดบ้านใหม่วังสีมา หมู่ที่ 5
วัดยางแหลม หมู่ที่ 10
 
 
 
   โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง มี 4 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านยางลาด      

โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137      

โรงเรียนบ้านระวิง      

โรงเรียนบ้านยางกุด      
การศึกษาอื่นๆ ได้แก่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลระวิง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระวิง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกุด จำนวน 1 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
   ที่ทำการสายตรวจตำบลระวิง จำนวน 1 แห่ง
   มวลชนชาวบ้านที่จัดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบของหมู่บ้าน ดังนี้

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น

อาสาสมัคร อปพร. จำนวน 1 รุ่น

อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นฐาน จำนวน 113 รุ่น
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่

ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีบุญบั้งไฟ ของชาวบ้านตำบลระวิง